T: +48 883 111 500 E: biuro@usun-gruz.pl, ul. Piątkowska 122/14, 60-649 Poznań

Remont mieszkania, budowa domu, przebudowa pomieszczenia. Każdą z tych czynności określamy w skrócie, jako remont. Przy takich działań zazwyczaj powstaje dużo gruzu i odpadów budowlanych. Nie zawsze jednak odpady poremontowe są utylizowane zgodnie z przyjętymi normami. Pozostaje nam jedynie przedstawić, jakie konsekwencje niesie za sobą nielegalny wywóz gruzu.

Świadomie, czy jednak nie? Na samym początku należy się zastanowić, czy działania są poczynione świadomie, czy może jednak nielegalny wywóz gruzu to konsekwencja niewiedzy. Możemy kolokwialnie napisać, że na dwoje babka wróżyła. To ma sens.

Część osób podejmuje takie działania z “oszczędności”, która później może odbić się na portfelu podwójnie w formie wysokiej kary pieniężnej. Część osób jednak nie ma po prostu świadomości i wiedzy, jeśli chodzi o odpady budowlane. W takiej sytuacji, zamiast ryzykować nielegalny wywóz gruzu lepiej sprawdzić normy i regulacje. Jakie odpady zaliczają się do budowlanych, poremontowych i jak je utylizować zgodnie z prawem. Przykładowo nawet za jedną małą żeliwną wannę, którą zostawi się w śmietniku osiedlowym, można ponieść konsekwencje.

Zatem, jakie są konsekwencje nielegalnej utylizacji odpadów budowlanych?

Nielegalny wywóz gruzu i jego konsekwencje

Jeśli odpady budowlane zostaną składowane w śmietniku komunalnym, a nie są odpadami komunalnymi, w takiej sytuacji spółdzielnia mieszkaniowa może nałożyć karę. Jednakże kary nie kończą się na spółdzielniach mieszkaniowych. Nielegalne odpady często wywożone są do lasów i innych miejsc poza aglomeracjami miejskimi lub wiejskimi. W każdym tym przypadku zastosowanie ma również kodeks wykroczeń.

Wywóz odpadów do lasu, a raczej ich nielegalna utylizacja regulowana jest między innymi przez art. 162. kw (kodeksu wykroczeń). Gdzie oprócz grzywny nawet do 5000 złotych, może grozić 30-dniowy areszt.

art. 162. kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Art. 162. kw odnosi się do wywozu odpadów nielegalnych do lasu, w innych sytuacjach ma również zastosowanie art. 183 kw, a jego treść brzmi następująco:

§1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1, 2 i 4.

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.

§ 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co grozi za nielegalny wywóz odpadów? Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat. Kodeks wykroczeń, a dokładniej art. 183. zakłada również, że takie działania mogą zostać wykonane nieumyślnie. W takiej sytuacji kara pozbawienia wolności sięga do lat 2, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Wyżej przedstawione zostały tylko dwa artykułu z kodeksu wykroczeń regulujące wywóz odpadów budowlanych i innych. Jednak, aby w pełni mieć świadomość konsekwencji, zalecamy zapoznanie się z treścią wykazu – Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku.

Najlepszym i bezpiecznym rozwiązaniem jest po prostu skorzystanie z usług firmy zajmującej się wywozem gruzu. Na przykład naszej – masz pewność, że pozbędziesz się odpadów poremontowych w legalny i bezpieczny dla środowiska sposób.

Kategorie: Uncategorized